نرم افزار لیزرل

لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی و از سوی “شرکت بین المللی نرم افزار علمی “به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی وکوواریانس اندازه گیری شده،می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسی (مدل یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد.

lisrel

Post Views: ۵