علم داده (قسمت چهارم)

اریبی می تونه در سه مرحله متفاوت مارو دچار خطا بکنه
۱-اریبی در داده:
زمانی که ما از دیتای اشتباه استفاده می کنیم.
۲-اریبی در تحلیل:
زمانی هست که از متغییر اشتباه استفاده می کنیم.
۳-اریبی در تفسیر :
مرحله ای که از همه مهمتر و جالبتر هست اریبی در تفسیر است
زمانی که دیتای خوب و تحلیل خوب هست ولی تفسیر اشتباه انجام می شود.

Post Views: ۲۰۰