looper ۱۴۰۰ تیر ۱۵ رهبری

رهبری ۳۶۰ درجه

چه قبول داشته باشید و چه قبول نداشته باشید، شما نبایستی‌ گروگان شرایط و یا موقعیت شغلی‌ خودتان باشید. حتما نباید مدیر عامل و یا رئیس کل باشید تا به نحو مؤثر رهبری‌ کنید و می‌‌توانید این را بیاموزید که با رهبری‌ خودتان حتی‌ اگر روی‌ کسی‌ که بالا دست شما است و رهبر خوبی‌ نیست، اثر گذار باشید. راز آن چیست؟ چطور می‌‌توانید این کار را انجام دهید؟ با تبدیل شدن به یک رهبر ۳۶۰ درجه یاد می‌‌گیرید که از هر جای‌ سازمان که در آن قرار دارید نفوذ خودتان را گسترش دهید. یاد می‌‌گیرید که شخص بالادست، هم‌سطح و زیردست خودتان را رهبری‌ کنید.
هر کسی‌ معنای‌ تأثیرگذاری‌ روی‌ دیگران در هر جهت را نمی‌‌فهمد، تأثیر گذاشتن روی‌ آنهایی‌ که برایشان کار می‌‌کنید. افرادی‌ که با شما در یک سطح قرار دارند و آنانی‌ که برای‌ شما کار می‌‌کنند. بعضی‌ از افراد در رهبری‌ کردن اعضای‌ تیم خودشان خوب هستند اما به نظر می‌‌رسد که با رهبری‌ سایر قسمت‌های‌ سازمان بیگانه‌اند. بعضی‌ دیگر در برقرار کردن ارتباط با رئیسشان عالی‌ هستند اما روی‌ کسی‌ که در سازمان زیردست آنها کار می‌‌کند هیچ نفوذی‌ ندارند. افراد کمی‌ هستند که می‌‌توانند با هر کسی‌ معاشرت کنند و همکارانشان عاشق گذرانیدن وقت با آنها هستند اما به نظر می‌‌رسد که هیچ وقت کاری‌ را انجام نمی‌‌دهند. از طرف دیگر، بعضی‌ از افراد کارکن هستند ولی‌ نمی‌‌توانند با کسی‌ کنار بیایند. اما رهبران ۳۶۰ درجه افراد متفاوتی‌ هستند. فقط رهبران ۳۶۰ درجه هستند که در هر سطح از سازمان روی‌ افراد نفوذ دارند. آنها از طریق کمک کردن به دیگران به خودشان کمک می‌‌کنند.
در اینجا ممکن است بگویید که: «رهبری‌ در تمام جهات؟ گفتن آن راحت‌تر از انجام دادنش است!» این درست است، اما غیر ممکن نیست. در حقیقت رهبر ۳۶۰ درجه شدن در دسترس کسی‌ است که مهارتهای‌ رهبری‌ متوسط یا خوبی‌ را دارد و مایل است که آن را به کار ببرد. بنابراین، حتی‌ اگر به خودتان در امتیازبندی‌ ۱ تا ۱۰، امتیاز ۵ یا ۶ بدهید، می‌‌توانید رهبری‌ خودتان را اصلاح کرده و نفوذ خود را روی‌ تمام افرادی‌ که در یک سازمان در اطراف شما قرار دارند، گسترش دهید و می‌‌توانید این کار را از هر جایی‌ در سازمان انجام دهید. رهبری‌ کردن در تمام جهات نیاز به این خواهد داشت که سه سری‌ مختلف از مهارتهای‌ رهبری‌ را یاد بگیرید. اما قبل از اینکه به آنها بپردازیم باید بعضی‌ از موانع را از سر راه برداریم و این کار را با پرداختن به هفت افسانه‌ای‌ که مورد اعتقاد افرادی‌ است که از میانه سازمان رهبری‌ می‌‌کنند، شروع می‌‌کنیم.