raminzad ۱۳۹۵ دی ۲۷ بازاریابی داده محور

انواع بازاریابی محصول

انواع بازاریابی محصول

بازاریابی دارای دامنه بسیارگسترده ای است که تمام امور زندگی بشر را دربرمیگیرد زیرا طبق تعریفی که از محصول داشتیم محصول هرچیزی است که به نحوی نیاز یا خواسته ای را برآورده سازد.

با این تعریف می توان شخص، سازمان، ایده ، مکان، خدمت و هرنوع کسب و کار تجاری یا غیرتجاری را محصول قلمدادکرده.

درنتیجه هرکدام از آنها نیاز به بازاریابی با مفهوم کامل و ابعادگسترده آن دارد.

در این فصل ضمن اشاره به هرکدام ازاین موارد بازاریابی سازمانهای غیرتجاری و غیرانتفاعی راکه نقش مهمی در اقتصاد کشور دارندبطوردقیق بررسی می کنیم .

بازاریابی خود(شخصی)

بازاریاب موفق کسی است که پیش از هرنوع فعالیت بازاریابی برای محصول یا سازمان بتواند تواناییهای خودرا بدرستی بشناساند.

بازاریابی شخصی یعنی تمام فعالیتهایی که برای ایجاد، حفظ یا تغییر طرزفکر و برداشت رقبا و دیگران نسبت به فرد انجام می گیرد.

این نوع بازاریابی اگرچه درمورد شخصیتهای سیاسی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی مطرح است می تواند برای هرکس درهرجا ازاستخدام تا ازدواج و دیگر امورزندگی موثر و مفیدباشد.

دراین نوع بازاریابی بایدحداعتدال را درنظربگیریم و با ترفندها،فنون و شیوه های اجرای آن آشنا باشیم. بازاریابی شخصی یعنی شناساندن و عرضه قابلیتها و تواناییهای خود به افرادی که خواهان و نیازمند آن هستند.

چه بسیارافرادی که دارای استعدادها و تخصص ها و ایده های بسیار ارزنده ای بوده؛

می توانسته اند پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی بسیاری باشند اما به علت عدم توانایی دربازاریابی خود درحوزه هایی محدودفعال بوده یا منزوی و مایوس مانده اند.

بازاریابی سازمان

سازمانها نیز بایدخودرا به درستی به مردم معرفی کنند.

بازاریابی سازمان یعنی تمام فعالیتهایی که باعث ایجاد، تغییر یا حفظ طرزتلقی، رفتار و برداشت مخاطبان نسبت به سازمان میشود.

مسئولان روابط عمومی سازمان ها بازاریابانی هستند که می توانند سازمان را درجامعه بدرستی بشناسانند و تصویری  مثبت از آن ارائه دهند یا اینکه آنرا تضعیف یا بی اعتبارکنند.

بازاریابی جدید براین باور است که همه کارکنان شرکت با روحیه بازارگرایی همگانی، بازاریابان سازمان هستند و در ایجاد ذهنیت و تصویری مثبت از سازمان درجامعه نقش مهمی دارند.

در بازاریابی سازمان باید تجسم و تصورمردم را نسبت به سازمان به دقت ارزیابی کرده و آن را بهبود بخشید.

بازاریابی مکان

یکی از مهمترین منابع درآمدبسیاری از کشورها یا شهرها جذب توریست یا (گردشگر) است.

توانایی در بازاریابی مکان ها، بناها، ساختمان های تاریخی و تفریحگاه ها،
نیازمندآشنایی با فعالیت های بازاریابی ویژه ای است که افراد خاصی می طلبد.

بازاریابی مکان یعنی تمام فعالیت های مربوط به آگاه کردن، جلب نظر مردم و جذب
آنها و تغییر طرز تلقی آن ها ازمکان ها یا امکانات یک شهر، منطقه یا کشور.
بازاریابی مکان به تحقیق، برنامه ریزی، آموزش، تسهیلات و امکانات گوناگون نیازدارد.

این نوع بازاریابی برای جامعه بسیار سازنده و مفیداست.

متاسفانه ایران با اینکه امکانات طبیعی، تاریخی و دیدنی بسیاری دارد نتوانسته است
دراین نوع بازاریابی نقش مناسبی داشته باشد.

بازاریابی ایده

اگر بپذیریم که محصول در بازاریابی یعنی هرچیزی که به نوعی خواسته یا
نیازی را برآورده سازد (ایده) محصولی است که پاسخگوی نیازها ونیازمندان گوناگونی است.

بازاریابی ایده یعنی ارائه و عرضه اندیشه ، نظر یا ایده برای ایجاد تفاهم، تغییر رفتارها و باورهای مردم سازمانها.

یکی از مشکلات جامعه ما این است که (ایده) داریم اما (عقیده) به آن نداریم.

امروز بیش از هر زمان ما نه تنها به ایده بلکه به بازاریابی درست ایده ها نیازداریم.
ایده خوب است اماکافی نیست.

بازاریابی خدماتی

در این زمینه مدیران بازاریابی چندان فعال نبوده اند اما سازمان های خدماتی که
اصول بازاریابی را پذیرفته و طرح ها و برنامه های خودرا برپایه چهارعنصر آمیخته
بازاریابی بناکرده اند به نتایج مثبتی رسیده اند.

در بسیاری از جوامع حدود ۴/۳ نیروی کار غیرکشاورزی در صنایع خدماتی فعالیت
دارند و حدود ۳/۲ تولید ناخالص ملی را برعهده دارند.

شغل های خدماتی در دوران رکود و کسادی بیش از شغل های تولیدی فعالند.

حدود ۲/۱ پولهایی که مصرف کنندگان خرج می کنند برای امورخدماتی صرف می شود.

میزان استفاده از خدمات و اشتغال به کارهای خدماتی در همه جوامع روبه افزایش است.

هرچه امور تجارت و فعالیت ها پیچیده تر، تخصصی تر و رقابتی تر باشد امورخدماتی رشد بیشتری می یابد.

مدیران ناگزیرند برای اداره بهتر سازمان های خود در دنیای فعال و پررقابت
امروز با اصول بازاریابی خدماتی آشنا شده از فنون بازاریابی در ارائه خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود بهره گیرند.